Algemene voorwaarden

Transfreight International B.V. acts only as a freight forwarder for and on behalf of its client . The freight forwarding commission has been included in the price quoted by Transfreight International B.V. and accepted by its client. To all activities undertaken by Transfreight International B.V. apply the Dutch Forwarding terms and conditions of the Fenex, with exceptions of the arbitration clause. In addition to the Dutch Forwarding terms and conditions the Additional Conditions of Transfreight International B.V. are applicable In case of contradictions between the Dutch Forwarding terms and conditions and the Additional Conditions the Additional Conditions are decisive. The legal relationships between clients and Transfreight International B.V. is governed by Dutch law and any and all disputes shall be settled exclusively by the competent court in Rotterdam. All orders accepted by Transfreight International B.V. are performed under rejection of any terms and conditions that client may wish to impose. Transfreight International B.V. is not liable for custom duties, charges etcetera. All orders accepted by Transfreight International B.v. are performed under rejection of any terms and conditions that client may wish to impose.
To all orders given by Transfreight International B.V. Dutch law and the General Transport Conditions of Transfreight International B.V. always apply. For any and all disputes between Transfreight International B.V. and the subcontractor the court of Rotterdam is not-exclusively competent. Any terms and conditions which the subcontractor wish to impose are rejected. Transfreight International B.V. is not liable for custom duties, charges etcetera.

Aanvullende Voorwaarden Transfreight International B.V.

Artikel 1 Definities
In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:

1. Transfreight International B.V.: Transfreight International B.V., gevestigd aan Luxemburglaan 33, 6199 AM te Maastricht Airport. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
2. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven aan Transfreight International B.V. en/of gebruik maakt van de diensten van Transfreight International B.V.en/of aan wie Transfreight International B.V. een offerte heeft gestuurd.
3. Diensten: de expediteursdienstverlening van Transfreight International B.V.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Transfreight International B.V. verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tot het doen vervoeren tussen de opdrachtgever en Transfreight International B.V..
6. Vervoerder: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Transfreight International B.V. een vervoerovereenkomst heeft gesloten dan wel een derde die het vervoer feitelijk uitvoert.
7. Transportorder: de order waarmee Transfreight International B.V. een vervoerder de opdracht geeft tot vervoer.
8. Nederlandse expeditievoorwaarden: de algemene voorwaarden ‘Nederlandse expeditie voorwaarden’ van de Fenex (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.
9. Aanvullende Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 Positie Transfreight International B.V.

1. Transfreight International B.V. treedt op en contracteert enkel in de hoedanigheid van expediteur en sluit ten behoeve van en in naam van de opdrachtgever vervoersovereenkomsten met derden ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Transfreight International B.V. voert niet het daadwerkelijke transport uit. Dit wordt gedaan door een vervoerder.
2. Transfreight International B.V. is te nimmer als vervoerder aan te merken. Ook niet als een zgn. papieren vervoerder.
3. Het is niet toegestaan de naam van Transfreight International B.V. op de vrachtbrief te vermelden aangezien Transfreight International B.V. uitsluitend en alleen optreed als expediteur. Indien de opdrachtgever om welke (noodzakelijke) redenen toch de naam van Transfreight International B.V. op de vrachtbrief meent te moeten noemen, dan mag dit uitsluitend en alleen in vak 1 (C.M.R. vrachtbrief) als afzender en enkel met voorafgaande toestemming van Transfreight International B.V..

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Transfreight International B.V. en de opdrachtgever zijn deze voorwaarden aanvullend op de Nederlandse expeditievoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse expeditievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn de Aanvullende Voorwaarden beslissend.
2. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling van de Nederlandse expeditievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.
3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Transfreight International B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen op de Nederlandse expeditievoorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Transfreight International B.V..
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Aanvullende Voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
6. Situaties die niet in deze Aanvullende Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Aanvullende Voorwaarden.
7. Indien Transfreight International B.V. niet steeds strikte naleving van de Nederlandse expeditievoorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de voornoemde bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Transfreight International B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de voornoemde bepalingen te verlangen.
8. Transfreight International B.V. is gerechtigd deze Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden, medegedeeld worden. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij aan de gewijzigde voorwaarden gebonden is, indien hij na de kennisgeving van de diensten van Transfreight International B.V. gebruikt maakt.
9. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid en/of (algemene)
voorwaarden van derden kunnen te allen tijde door Transfreight International B.V. doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om de diensten optimaal te leveren.

Artikel 4 Offertes

1. Een verstuurde offerte is tot 15 dagen na dagtekening geldig, tenzij Transfreight International B.V. anders aangeeft en/of er binnen deze periode wijzigingen plaatsvinden die het noodzakelijk maken om de offerte of de overeenkomst te wijzigen.
2. Alle offertes van Transfreight International B.V. zijn vrijblijvend.
3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Indien achteraf blijkt dat de informatie, gegevens en/of materialen niet juist en/of onvolledig zijn, dan heeft Transfreight International B.V. het recht om de offerte aan te passen of in te trekken.
4. Indien een opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan heeft Transfreight International B.V. het recht om het aanbod onverwijld en in ieder geval binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen.
5. Transfreight International B.V. kan niet aan haar offerte worden gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat of als deze gebaseerd is op basis van verkeerde of onvolledige informatie.
6. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen in haar oorspronkelijke verzoek aanbrengt, dan heeft Transfreight International B.V. het recht om met terugwerkende kracht de offerte aan te passen en/of het recht om de oorspronkelijke offerte in te trekken.
7. Een samengestelde offerte verplicht Transfreight International B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Er is sprake van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Transfreight International B.V. indien Transfreight International B.V. schriftelijk een opdracht van de opdrachtgever aanvaardt al dan niet door middel van een opdrachtbevestigingsdocument.
2. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen van Transfreight International B.V. gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en/of toezeggingen van Transfreight International B.V. kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Transfreight International B.V..
3. Indien een mogelijke opdracht telefonisch wordt besproken, dan komt deze pas tot stand nadat deze door Transfreight International B.V. schriftelijk bevestigd is.
4. Transfreight International B.V. is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Alle overeenkomsten en werkzaamheden worden door Transfreight International B.V. naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd.
2. Transfreight International B.V. is ter uitvoering van de overeenkomst bevoegd om naar eigen inzicht en keuze vervoersovereenkomsten te sluiten.
3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van opdrachtgever en/of derden en de door opdrachtgever en/of derden verstrekte gegevens aan Transfreight International B.V..

Artikel 7 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, verpakking, documenten enz. 2. De aangeboden vracht dient goed en deugdelijk verpakt te zijn. Voor eventuele schade
door ondeugdelijke verpakking is de opdrachtgever aansprakelijk. Bij niet deugdelijke verpakte vracht is de vervoerder gerechtigd de vracht te weigeren.
3. In afwijking van althans aanvulling op artikel 6 lid 1 van de Nederlandse expeditievoorwaarden geldt dat tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst de opdrachtgever gehouden is om zelf de benodigde douaneformaliteiten te verrichten. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan Transfreight International B.V. de benodigde douaneformaliteiten verzorgen. Transfreight International B.V. verbindt zich daartoe enkel en alleen nadat zij dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Indien Transfreight International B.V. dit op verzoek van opdrachtgever doet, dan geldt artikel 11 van de Nederlandse expeditievoorwaarden onverkort. Transfreight International B.V. is in aanvulling daarop behoudens opzet of bewuste roekeloosheid niet aansprakelijk voor douanerechten, heffingen e.d.

Artikel 8 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. Transfreight International B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen, op te zeggen of de overeenkomst te ontbinden indien:

• Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of een ander overeenkomst met Transfreight International B.V. en/of de Nederlandse expeditievoorwaarden en/of de Aanvullende Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
• Transfreight International B.V. na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan of zal nakomen;
• Transfreight International B.V. na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden waardoor Transfreight International B.V. in redelijkheid niet gehouden kan worden de overeenkomst na te komen.

1. Schort Transfreight International B.V. de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of de Nederlandse expeditievoorwaarden en/of de Aanvullende Voorwaarden.
2. In geval van liquidatie, surseance van betaling, schuldsanering of faillissement van de opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Transfreight International B.V. het recht de overeenkomst direct op te zeggen zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
3. Beëindiging of opzegging van de overeenkomst bevrijdt de opdrachtgever niet van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de Nederlandse expeditievoorwaarden en/of de Aanvullende Voorwaarden, die naar hun aard blijven gelden na de beëindiging of opzegging van de overeenkomst.

Artikel 9 Wijzigen overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Transfreight International B.V. een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Transfreight International B.V. heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Transfreight International B.V..
3. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen of aan te vullen door toedoen van de opdrachtgever althans omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, dan is Transfreight International B.V. gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Transfreight International B.V. niet in redelijkheid kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was bij Transfreight International B.V.,is Transfreight International B.V. bevoegd de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.

Artikel 10 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en bijkomende kosten zoals: reis-en verblijfskosten, douaneformaliteiten, invoerrechten, tolgelden, (kilometer)heffingen enz. Indien deze kosten aan Transfreight International B.V. worden opgelegd, zal zij deze bijkomende kosten aan de opdrachtgever doorberekenen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, dan heeft Transfreight International B.V. het recht om met terugwerkende kracht de prijzen te verhogen, inclusief de daardoor ontstane meerkosten.
3. Transfreight International B.V. heeft het recht de overeengekomen prijs tussentijds aan te passen. Aanpassingen in prijzen en/of kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/of andere buiten de invloedssfeer van Transfreight International B.V. liggende oorzaken, worden doorbelast.
4. In aanvulling op artikel 4 van de Nederlandse expeditievoorwaarden is Transfreight International B.V. gerechtigd om, in het geval van vertraging op de laad- of loslocatie, die ontstaat, buiten de schuld van Transfreight International B.V. of de vervoerder om, wachturen in rekening te brengen. In de basis is voor laden en lossen van deelpartijen 1 uur vrij voor laden en lossen, voor complete vracht geldt 2 uur voor laden en lossen. Bij overschrijding hiervan brengt Transfreight International B.V. € 50,00 per aangevangen uur in rekening. Deze kosten zullen te allen tijde separaat op de factuur worden vermeld.
5. In geval van annuleren van de opdracht door opdrachtgever op dag van laden of de dag voorafgaand aan het laden is Transfreight International B.V. gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Op de dag van laden: 100% van het overeengekomen tarief. 1 dag voorafgaand aan laden: 75% van het overeengekomen tarief.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door Transfreight International B.V. aangewezen bankrekening.
2. In afwijking van artikel 17 lid 1 eerste zin Nederlandse expeditievoorwaarden dienen verstuurde facturen door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Voor het overige blijft artikel 17 lid 1 Nederlandse expeditievoorwaarden onverkort gelden.
3. Transfreight International B.V. verstuurt haar facturen digitaal.
4. Transfreight International B.V. is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen. 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Transfreight International B.V. het recht vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen.
7. In afwijking van artikel 18 lid 2 Nederlandse expeditievoorwaarden is de opdrachtgever de volledige buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd en minstens een bedrag conform de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
8. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
9. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd – ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven – ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Transfreight International B.V. open staan.
10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en eventuele rente en kosten die daaruit voortvloeien.
11. Indien sprake is van een betalingsachterstand heeft Transfreight International B.V. het recht om haar werkzaamheden op te schorten. De werkzaamheden worden in dat geval weer hervat vanaf het moment dat opdrachtgever de volledige openstaande bedragen inclusief de incassokosten en de rente voldaan heeft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. In aanvulling op de Nederlandse expeditievoorwaarden, Transfreight International B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Transfreight International B.V. is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Transfreight International B.V. is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.
3. In aanvulling op artikel 11 lid 4 van de Nederlandse expeditievoorwaarden, Transfreight International B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
4. Transfreight International B.V. is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht van Transfreight International B.V. of haar ondergeschikten en/of hulppersonen.

Artikel 13 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Transfreight International B.V. voor alle aanspraken van derden en alle daaruit voortvloeiende kosten. De opdrachtgever zal op eerste verzoek zekerheid stellen voor de aanspraken en kosten.
2. Indien Transfreight International B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Transfreight International B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Transfreight International B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Transfreight International B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 Klachten

1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden, diensten of de factuur dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Transfreight International B.V..
2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
3. Transfreight International B.V. streeft ernaar om een klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Transfreight International B.V. kan bij een klacht derden inschakelen die de klacht onderzoeken. Mocht blijken dat de klacht (gedeeltelijk) onterecht is dan heeft Transfreight International B.V. het recht om de kosten voor het inschakelen van derden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
4. Indien de klacht terecht is, heeft Transfreight International B.V. de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden resp. diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst, diensten c.q. werkzaamheden.
5. In aanvulling op artikel 21 Nederlandse expeditievoorwaarden vervalt ieder vorderingsrecht uit hoofde van dit artikel indien de opdrachtgever geen en/of onvoldoende medewerking verleent om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. In aanvulling op artikel 22 van de Nederlandse expeditie voorwaarden geldt dat op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Transfreight International B.V. Nederlands recht van toepassing is.
2. In afwijking van artikel 23 van de Nederlandse expeditie voorwaarden geldt dat alle geschillen tussen Transfreight International B.V. en opdrachtgever zoveel mogelijk onderling beslecht zullen worden, alvorens een geschil voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Mocht een geschil niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dan is de rechtbank in Rotterdam exclusief bevoegd.